Punto de Información Catastral

UBICACIÓN

Casa do Concello.
Fraga Iribarne, 5 – 27611 - Pacios (Paradela - Lugo).

 

 

SERVIZOS QUE OFRECE O PUNTO DE INFORMACIÓN


  • Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

 

REQUISITOS

  • Libre acceso para a consulta e a certificación de datos catastrais non protexidos que consten na Base de Datos Nacional do Catastro.
  • Ser titular catastral, o seu representante ou persona autorizada por el, para a consulta e a certificación dos datos catastrais protexidos dos inmobles da súa titularidade.

 

DOCUMENTACIÓN

  • Acreditación da identidade (DNI).
  • Acreditación, no seu caso, da representación ou da súa autorización.