• 18 Jun 14

BANDO SOBRE OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS PARA VERBENAS E FESTAS POPULARES

DON JOSÉ MANUEL MATO DÍAZ, ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE PARADELA.

 

FAGO SABER

 

A Lei 9/2013 do 19 de decembro, do emprendemento e da competividade económica de Galicia, no seu artigo 42, regula diversos aspectos, entre os que cabe destacar os seguintes:

 

PRIMEIRO.- As verbenas e festas populares sen instalación de escenarios móbiles, non precisan de licenza municipal, resultando suficiente para a súa celebración a comunicación previa ao Concello.

 

SEGUNDO.- No caso de que se vaian utilizar escenarios ou estruturas móbiles, entendendo por tal tanto as orquestras que actúan sobre escenarios móbiles e as atraccións (coches eléctricos, inchables, carruseis...) deberase presentarse pola Comisión de Festas, a seguinte documentación:

- Seguro de responsabilidade civil.

- Memoria descritiva do lugar; datas e horarios; actuacións a desenvolver; previsión de asistentes así como a relación de escenarios ou estruturas móbiles que van a acudir a festa.

- Boletín eléctrico da instalación (asinado por técnico competente).

- Declaración de conformidade do fabricante CE e copia da documentación da ITV conforme, correspondente ao escenario móbil ou documento análogo acreditativo do estado de idoneidade do mesmo (asinado por técnico competente).

 

Descargar bando en PDF