• Galego
  • Español

Corporación Municipal

Vostede está aquí

Alcaldesa-Presidenta

Dª. Mª Montserrat Mulet Sar
Delegada de servizos sociais, sanidade e consumo

Concelleira/os

D. José Manuel Mato Díaz
Primeiro Tenente de Alcalde
Delegado de obras e infraestruturas.

D. Jesús Pablo López González
Segundo Tenente de Alcalde
Delegado de transformación e desenvolvemento agrogandeiro, desenrolo do medio rural e medio ambiente.

Dª. Ana Belén López Álvarez
Terceira Tenente de Alcalde
Delegada de promoción de emprego, formación, cultura e novas tecnoloxías.

D. Hugo Pérez López
Delegado de xuventude e deportes.

D. Iván Castro Díaz
Dª. Sara Arias López
D. Kevin José Gayoso Vázquez
Dª. Verónica Rodríguez Rodríguez.

Grupo Político do PARTIDO POPULAR

Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar (voceira).
D. José Manuel Mato Díaz.
D. Jesús Pablo López González.
Dª. Ana Belén López Álvarez
D. Hugo Pérez López.

Grupo Político do PsdeG-PSOE

D. Iván Castro Díaz (voceiro).
Dª. Sara Arias López.
D. Kevin José Gayoso Vázquez.
Dª. Verónica Rodríguez Rodríguez.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Presidenta:
Dª. Mª Montserrat Mulet Sar. Alcaldesa.

D. José Manuel Mato Díaz
D. Jesús Pablo López González.
Dª. Ana Belén López Álvarez.

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Presidenta
A Alcaldesa ou concelleiro en quen delegue.

Vogais

Dous Concelleiros designados polo Grupo Municipal Popular.
Dª. Ana Belen López Alvarez (titular)
D. Jesús Pablo López González (suplente).

Un Concelleiro do Grupo Municipal Socialista.
D. Iván Castro Díaz.

 

Concello de Paradela