• Galego
  • Español

Corporación Municipal

Vostede está aquí

Alcalde-Presidente

D. José Manuel Mato Díaz

 

Concelleira/os:

Dª. Mª. Montserrat Mulet Sar

Primeira Tenente de Alcalde

Delegada de servizos sociais, sanidade e consumo

 

D. Jesús Pablo López González

Segundo Tenente de Alcalde

Delegado de transformación e desenvolvemento agrogandeiro, desenrolo do medio rural e medio ambiente.

 

Dª. Ana Belén López Álvarez

Terceira Tenente de Alcalde

Delegada de promoción de emprego, formación, cultura e novas tecnoloxías.

 

D. Hugo Pérez López

Delegado da área de obras, infraestruturas, xuventude e deportes.

 

D. Iván Castro Díaz

Dª. Sara Arias López

D. Kevin José Gayoso Vázquez

Dª. Verónica Rodríguez Rodríguez.

 

Grupo Político do PARTIDO POPULAR:

-D. José Manuel Mato Díaz.

-Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar (voceira).

-D. Jesús Pablo López González.

-Dª. Ana Belén López Álvarez

-D. Hugo Pérez López.

 

Grupo Político do PsdeG-PSOE:

-D. Iván Castro Díaz (voceiro).

-Dª. Sara Arias López.

-D. Kevin José Gayoso Vázquez.

-Dª. Verónica Rodríguez Rodríguez.

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

Presidente: D. José Manuel Mato Díaz. Alcalde

-Dª. María Montserrat Mulet Sar.

-D. Jesús Pablo López González.

-Dª. Ana Belén López Álvarez.

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Presidente: O Alcalde ou concelleiro en quen delegue.

Vogais:

Dous Concelleiros designados polo Grupo Municipal Popular.

-Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar (titular)

-D. Jesús Pablo López González (suplente).

Un Concelleiro do Grupo Municipal Socialista.

-D. Iván Castro Díaz.