• Galego
  • Español

Normativa Municipal

Usted está aquí

Normativa Descargar
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras Descargar
Axudas por nacemento ou adopción de menor Descargar
Regulamento do Viveiro de Empresas Descargar
Ordenanza do Viveiro de Empresas Descargar
Regulamento do servizo de axuda no fogar Descargar
Taxa por Outorgamento de Licenzas Urbanísticas Descargar
Taxa por Expedición de Documentos e Tramitación Administrativa Descargar
Taxa por Ocupación de Subsolo, Solo e Voo da Vía Pública Descargar
Ordenanza Reguladora de Entradas de Vehículos a través de Beirarrúas Descargar
Ordenanza Municipal de Verteduras e Uso do Sistema Público de Saneamento en Baixa Descargar
Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Declaración Responsable para la Realización de Obras Menores Descargar
Ordenanza reguladora da limpeza de terreos, distancia das plantacións e xestión da biomasa Descargar
Regulamento da bolsa municipal de emprego Descargar
Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles Descargar
Ordenanza reguladora da taxa do servizo de axuda do fogar Descargar
Ordenanza fiscal de licencias de Autotaxi Descargar
Ordenanza imposto sobre vehículos de tracción mecánica Descargar
Ordenanza fiscal taxa Auga Descargar
Ordenanza fiscal taxa Apertura de establecementos Descargar
Ordenanza fiscal de instalacións deportivas Descargar
Ordenanza fiscal vados e carga e descarga de mercadorías Descargar
Ordenanza xeral subvencións Descargar
Ordenanza recollida de Lixo Descargar
Ordenanza fiscal Tanatorio Descargar
Ordenanza do prezo público das viaxes a praia Descargar
Ordenanza da Administración Electrónica Descargar
Ordenanza reguladora da Venda Ambulante Descargar