• 07 Jun 13

APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO E A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR; E A ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTEDURAS E USO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA.

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día trinta de maio de 2013, aprobou inicialmente o REGULAMENTO E A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR e a ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTEDURAS E USO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA.


Publicado o anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia núm, 130 de data 7 de xuño de 2013 exponse ao público por un prazo de trinta días, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas.

 

Descargar Regulamento da Taxa pola Prestación do Servizo de Axuda no Fogar (PDF)

Descargar Ordenanza Fiscal da Taxa pola Prestación do Servizo de Axuda no Fogar (PDF)

 

Descargar Ordenanza Municipal de Verteduras e Uso do Sistema Público de Saneamento en Baixa (PDF)