• 04 Feb 16

ORDENANZA SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

O Pleno deste Concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2016, a ORDENANZA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE PARADELA, en cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e no artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e sexan presentadas as reclamacións que estimen oportunas.

 

Descargar proxecto de ordenanza en PDF