• Galego
  • Español

Corporación Municipal

Vostede está aquí

Alcalde-Presidente

D. José Manuel Mato Díaz

 

Concelleira/os:

D. Adrián Fernández Juiz

Primeiro Tenente de Alcalde

Delegado da área de obras, infraestruturas, xuventude e deportes.

 

Dª. Mª. Montserrat Mulet Sar

Segunda Tenente de Alcalde

Delegada de servizos sociais, sanidade e consumo

 

Dª. Ana Belén López Álvarez

Terceira Tenente de Alcalde

Delegada de promoción de emprego, formación e cultura.

 

D. Jesús Pablo López González

Delegado de transformación e desenvolvemento agrogandeiro.

 

D. Benjamin López Mato

Delegado desenrolo medio rural.

 

D. Roberto Díaz Luaces

D. Iván Castro Díaz

Dª. Sara Arias López

 

Grupo Político do PARTIDO POPULAR:

-D. José Manuel Mato Díaz.

-Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar (voceira).

-Dª. Ana Belén López Álvarez

-D. Adrian Fernández Juiz (voceiro suplente).

D. Jesús Pablo López González.

-D. Benjamín López Mato.

 

Grupo Político do PsdeG-PSOE:

-D. Roberto Díaz Luaces (voceiro).

-D. Iván Castro Díaz (voceiro suplente).

-Dª. Sara Arias López.

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

Presidente: D. José Manuel Mato Díaz. Alcalde

-D. Adrian Fernández Juiz.

-Dª. María Montserrat Mulet Sar.

-Dª. Ana Belén López Álvarez.

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Presidente: O Alcalde ou concelleiro en quen delegue.

Vogais:

Un/ha Concelleira/o designada/o polo Grupo Municipal Popular.

-Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar.

-D. Benjamín López Mato (suplente).

Un Concelleiro do Grupo Municipal Socialista.

-D. Iván Castro Díaz.

Concello de Paradela