• Galego
  • Español

Corporación Municipal

Vostede está aquí

D. José Manuel Mato Díaz

Alcalde-presidente

 

D. Martín López López

Primeiro Teniente de Alcalde

Delegado da Área de obras, infraestruturas, xuventude e deportes

 

Dª Mª Montserrat Mulet Sar

Segunda Teniente de Alcalde

Delegada de servizos sociais, sanidade e consumo

 

Dª. Ana Belén López Álvarez

Terceira Teniente de Alcalde

Delegada de Promoción de emprego, formación e cultura

 

D. Manuel Regueiro López

D. Jesús Pablo López González

D. Benjamín López Mato

Dª. Sonsoles López Izquierdo

D. Diego López Caldas

 

Grupo Político do PARTIDO POPULAR:

- D. JOSE MANUEL MATO DÍAZ

- Dª. Mª MONTSERRAT MULET SAR (voceira)

- D. MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ (voceiro suplente)

- Dª. ANA BELÉN LÓPEZ ÁLVAREZ

- D. BENJAMÍN LÓPEZ MATO

- D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ

- D. JESÚS PABLO LÓPEZ GONZÁLEZ

 

Grupo Político do PsdeG-PSOE:

- Dª SONSOLES LÓPEZ IZQUIERDO (voceira)

- D. DIEGO LÓPEZ CALDAS (voceiro suplente)

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

- D. Martín López López

- Dª María Montserrat Mulet Sar

- Dª Ana Belén López Álvarez

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Presidente: O Alcalde ou concelleiro en quen delegue.

Vogais:

Tres Concelleiros/as designados polo Grupo Municipal Popular.

- Dª María Montserrat Mulet Sar.

- D. Martín López López

- D. Jesús Pablo López González

Un Concelleiro/a Grupo Municipal Socialista: Dª. Sonsoles López Izquierdo